Витяг зі статуту ВГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЛАСНИКІВ ЗБРОЇ»

м. Київ – 2009 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЛАСНИКІВ ЗБРОЇ» (далі за текстом – «Асоціація») є неприбутковою громадською організацією із всеукраїнським статусом, яка на умовах добровільності, самоврядування, гласності, законності, індивідуального і колективного членства, об’єднує громадян, власників зброї, колективи юридичних осіб з метою поєднання зусиль, спрямованих на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

1.2. Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про об’єднання громадян», «Про оподаткування прибутку підприємств» та іншими законодавчими актами України і цим Статутом.

1.3. Діяльність Асоціації поширюється на всю територію України.

1.6. Втручання державних органів і посадових осіб у діяльність Асоціації не допускається.

1.13. Повна назва Асоціації:
1.13.1. Українською мовою: Всеукраїнська громадська організація «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЛАСНИКІВ ЗБРОЇ»

1.14. Скорочена назва Асоціації:
1.14.1. Українською мовою: ВГО «УАВЗ».

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ ТА ЇЇ ПРАВА

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є захист законних інтересів своїх членів.

2.2. Головними завданнями Асоціації, в межах чинного законодавства України, є:
– сприяння формуванню позитивного соціального іміджу законослухняних власників зброї;
– сприяння реалізації та захисту прав громадян на полювання, проведення тренувань і спортивних змагань,
володіння та носіння зброї для самооборони та охорони майна;
– сприяння розвитку і популяризації кульової, стендової стрільби, стрільби з лука та арбалету як форм активного і безпечного дозвілля законослухняних громадян;
– сприяння розвитку умов, що покращують стрілецьку майстерність громадян;
– сприяння навчанню навичкам самооборони;
– сприяння захисту прав мисливців, спортсменів і громадян-колекціонерів різноманітних видів зброї;
– сприяння вдосконаленню нормативно-правової бази, яка регулює обіг зброї в Україні в цілях реалізації і розширення вказаних прав;
– участь у пропаганді культури володіння зброєю, розповсюдженні правових знань, участь у навчанні навичкам безпечного зберігання і використання зброї;
– співробітництво з органами державної влади та органами місцевого самоврядування в рамках діяльності Асоціації;
– сприяння розвитку міжнародного співробітництва по основним напрямкам діяльності Асоціації.

2.3. Для реалізації завдань та досягнення поставленої мети Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку:
– надає практичну, організаційну і методичну допомогу місцевим осередкам Асоціації;
– вносить пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань діяльності Асоціації;
– бере участь в організації і проведенні спортивних змагань, зборів та інших заходів на території України;
– надає допомогу в організації і проведенні заходів по підготовці і підвищенню кваліфікації своїх членів;
– організовує виготовлення офіційної, пам’ятної та нагородної атрибутики з символікою Асоціації;
– розповсюджує інформацію про діяльність Асоціації, в тому числі проводить підготовку і розповсюдження інформації в друкованих виданнях і в мережі Internet;
– консультує організації і громадян з питань, що стосуються діяльності Асоціації;
– представляє інтереси членів Асоціації в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
– сприяє формуванню громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації.

2.4. Асоціація не несе відповідальності за протиправні дії її членів.

3. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Членство в Асоціації є індивідуальним та може бути колективним.

3.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, володіють або мають намір володіти зброєю, у порядку, встановленому законодавством України, підтримують мету і завдання Асоціації, регулярно приймають активну участь в заходах Асоціації, надають активну допомогу її розвитку і функціонуванню. Заява про вступ направляється до Наглядової ради.

3.3. Колективними членами можуть бути колективи підприємств, організацій та установ, які своєю діяльністю сприяють вирішенню статутних завдань та досягненню мети Асоціації. Колективні члени реалізують свої права і обов’язки через своїх представників.

3.5. Прийняття у члени Асоціації здійснюється Наглядовою радою Асоціації за умови:
– подання заяви індивідуального члена або заява та рішення повноважного органу колективу підприємства,
установи, організації колективного члена;
– визнання положень Статуту Асоціації;
– сплати першочергового вступного внеску;
– визнання мети та завдань Асоціації;
– сприяння діяльності Асоціації.

3.6. Члени Асоціації мають право:
– брати участь у заходах, що здійснюються Асоціацією;
– вносити пропозиції до керівних органів Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
– обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації;
– отримати інформацію про діяльність Асоціації;
– знайомитися з рішеннями керівних органів Асоціації та брати участь у їхньому обговоренні;
– вийти з членів Асоціації в будь-який час за власним бажанням, на підставі письмового звернення, поданого до Наглядової ради.

3.7. Члени Асоціації зобов’язані:
– дотримуватись вимог Статуту Асоціації;
– регулярно сплачувати членські внески у відповідності з рішеннями керівних органів Асоціації;
– брати активну участь у статутній діяльності Асоціації та сприяти реалізації її завдань та мети;
– виконувати рішення керівних та контролюючих органів Асоціації;
– не допускати дій, що спричиняють Асоціації матеріальну шкоду чи шкодять її діловій репутації.
Членам Асоціації забороняється:
– конфронтація з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями,
установами і іншими особами від імені Асоціації;
– використання символіки і назви Асоціації без дозволу Наглядової ради Асоціації, а також у комерційних цілях;
– вчинення діяння, яке може спричинити шкоду Асоціації або її членам;
– виступати в засобах масової інформації, мережі Internet, давати будь-які коментарі або висловлювати свою думку під виглядом думки або офіційної позиції Асоціації без письмової згоди Наглядової ради Асоціації.

4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

4.1. Статутними органами Асоціації є:
• Загальні збори;
• Наглядова рада;
• Правління;
• Опікунська рада.